Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gimnazijos siekiai

Strateginis tikslas - teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje.

Prioritetai:

 • Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui, atitinkančiam mokinių poreikius ir galimybes.
 • Mokinių pilietiškumo ir tautinės savimonės ugdymas
 • Modernios ugdymo aplinkos kūrimas panaudojant naujausias technologijas

Tikslai:

 • Efektyviai įgyvendinti ugdymo planą
 • Ugdyti ir plėtoti socialinę, kultūrinę ir komunikacinę kompetenciją, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius
 • Plėtoti mokinių pilietinį ir tautinį ugdymą

Uždaviniai:

 • Užtikrinti kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą
 • Ugdyti mokymosi ir kitas kompetencijas, taikyti šiuolaikines technologijas ugdymo procese
 • Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus
 • Vykdyti mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją
 • Vykdyti kryptingą papildomo pedagoginio ir socialinio darbo su problemų turinčiais vaikais veiklą 
 • Efektyviai panaudoti sukurtą profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą
 • Puoselėti pagarbą gimtojo krašto istorijai, kultūrai ir tradicijoms
 • Tobulinti mokyklos bendruomenės ir visuomenės narių informavimo sistemą
 • Stiprinti mokyklos ryšius su vietos bendruomene, socialiniai partneriais šalyje ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su partneriais užsienyje