Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėja Lina Ivanauskaitė-Bertašienė el. paštas: lina.ivanauskaite.bertasiene@gmail.com 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-17.00

12.00-12.30

Antradienis

8.00-17.00

12.00 - 12.30

Trečiadienis

8.00-17.00

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

8.00-17.00

12.00 - 12.30

Penktadienis

8.00-15.45

12.00 – 12.30

Tikslas:

Padėti mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje. 

Mokytojo padėjėja bendradarbiaudama su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Mokytojo padėjėjo teisės ir pareigos.

Teisės: 
1. Padėjėjas turi teisę susipažinti su gimnazijos dokumentacija apie mokinius. 
2. Dalyvauti gimnazijos savivaldos institucijų metodinėje veikloje. 
3. Gauti informaciją iš dalykų mokytojų, klasių vadovų apie mokinio gebėjimus ir pažangą. 
4. Dalyvauti posėdžiuose, diskusijose, kai kalbama apie mokinių problemas. 
5. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kursuose, seminaruose.

Pareigos: 
1. Padėti specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 
2. Teikti mokinių tėvams informaciją, su kuriais dirbama. 
3. Informuoti mokytojus apie mokinių pasiekimus. 
4. Taikyti humanizmo, bendravimo psichologijos principus. 
5. Atsakyti už mokinio saugumą tuo metu, kai su juo dirbama.