Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Socialinė parama vaikams

Socialinės paramos mokiniams formos mokykloje yra:

  • nemokamas maitinimas.

Socialinė parama mokiniams teikiama vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T1 - 1338 "Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos", ir "Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos tvarkos" aprašais.

Nemokamo maitinimo organizavimas mokykloje

1. Nemokamą maitinimą mokykloje organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta nemokamo maitinimo komisija.

2. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, valgykloje valgo pateikę vyr. virėjai vardinį nemokamo maitinimo taloną.

3. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, valgiaraščius sudaro valgyklos vyr. virėja, suderina su mokyklos vyr. buhaltere ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste bei pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui. Atsižvelgiant į kaloringumo kiekius ir energetinę vertę, sudaromi atskiri valgiaraščiai 5-8 ir 9-12 klasių mokiniams.

4. Nemokamo maitinimo talonus pagamina ir klasės auklėtojo paskirtiems mokiniams kiekvieną dieną išdalija kasininkė.

5. Klasės auklėtojo paskirti mokiniai, atsakingi už nemokamo maitinimo talonų išdalijimą klasėje, kiekvieną dieną pasirašytinai išdalija mokiniams pagal klasės mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą sąrašą. Mokinių, neatvykusių į mokyklą, talonai kartu su sąrašu grąžinami kasininkei.

6. Klasės mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, sąrašus kiekvienam mėnesiui sudaro kasininkė. Sąraše surašomi klasės mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, to mėnesio darbo dienos, paliekama vieta mokiniui pasirašyti.

7. Kiekvieną darbo dieną 14 val. kasininkė paima iš vyr. virėjos nemokamo maitinimo talonus.

8. Pasibaigus mėnesiui ne vėliau kaip per 3 dienas kasininkė pateikia vyr. buhalterei suvestinę - žiniaraštį.

Nemokamo maitinimo kontrolė

Nemokamo maitinimo organizavimo komisija aptaria lėšų, skirtų mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimo patikrinimo aktus, priima sprendimus dėl raštų pažeidimų pašalinimo.

Mokinių nemokamo maitinimo mūsų gimnazijoje tvarkos aprašą galite parsisiųsti čia: