Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Mokinių priėmimo į Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnaziją tvarka

1. Į Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnaziją (toliau - gimnazija) priimami vaikai, gyvenantys steigėjo mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Vaikai, negyvenantys steigėjo mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali būti priimami į mokyklą, jeigu joje yra laisvų vietų. Steigėjas kasmet iki mokslo metų pradžios nustato mokyklai klasių komplektų skaičių.

2. Asmuo, pageidaujantis mokytis mokykloje, pateikia mokyklos direktoriui prašymą, nurodydamas į kurią klasę norėtų būti priimtas, ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. Mokiniai, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje baigę pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.

2.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), už 14-16 metų vaiką - vienas iš tėvų (rūpintojų) arba pats vaikas, turintis vieno tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą, 16 m. ir vyresni - pats vaikas.

3. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

3.1. Vaikas, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

4. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

4.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

5. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių ( Valstybės žinios, 2001, Nr.30-1009) 13 punkte nustatytos formos pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

6. Per mokslo metus moksleiviai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 6.15 punktu*.

7. Jei į mokyklą jau priimti visi norintys, jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas yra daugiau prašymų, nei galima priimti, pirmiausia priimami:

7.1. 5-8 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;

7.2. 5-8 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

7.3. vaikai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, kurių nėra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje;

7.4. vaikai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

8. Kiekvieno asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

8.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

8.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

8.3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

8.4. Su mokiniu, baigusiu pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujančiu tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, sudaroma nauja sutartis visam ugdymo programos laikotarpiui.

8.5. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

9. Sudarius mokymo sutartį mokinys įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla.

9.1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

9.2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje ir saugoma 3 metus po mokinio išvykimo ar mokyklos baigimo. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Valst. žinios, 2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

10. Paskirstant mokinius į klases mokykloje vadovaujamasi šiais pagrindiniais principais: tęstinumo, mokinių ir jų tėvų poreikių tenkinimo, mokinių skaičiaus paralelėse klasėse tolygumo, berniukų ir mergaičių pusiausvyros, užsienio kalbų mokymosi.

11. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.


* „6.15. priešmokyklinio ugdymo vaikų grupėje ir bendrojo lavinimo klasėje maksimalus mokinių skaičius prasidėjus mokslo metams išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip 2".