Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybei užimti.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės grupė: švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų.

Pareigybės paskirtis: organizuoti ugdymo procesą aptarnaujančio personalo darbą, vykdyti viešuosius pirkimus, vidaus kontrolę, rūpintis materialinių resursų ir pastatų priežiūra, remontu ir apsauga, mokyklinių autobusų ir kito transporto eksploatavimu ir remontu, organizuoti darbų, civilinę ir priešgaisrinę saugą, vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai pretendentams:

 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: interneto naršykle, MS Office (Word, Excel ir kt.), CVP IS, CPO ir kitomis viešųjų pirkimų programomis bei elektronine dokumentų valdymo sistema;

žinoti ir gebėti tinkamai taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo įstaigos veiklą: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos higienos normą 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus ir kitus aktualius teisės aktus, buhalterinės apskaitos pagrindus;

gebėti dirbti komandoje;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

turėti vairuotojo pažymėjimą;

Privalumai: panašaus darbo ar vadovavimo žmonėms patirtis, turimi priešgaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos pažymėjimai.

Numatomas darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,2 iki 6,9 baziniu dydžiu (nuo 1097,4 iki 1221,3 Eur).

Pretendentai dokumentus teikia el. būdu (per VATAR (VATIS) Prašymų teikimo modulį) 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (iki 2021 m. gegužės 18 d.).

Atrankos būdas – testas (pokalbis) žodžiu.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija apie konkursą teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

 Gimnazijos direktorė                                                                         Loreta Pociuvienė