Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ BUHALTERIO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.comwww.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia konkursą buhalterio pareigybei užimti.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės grupė: specialistų.

Pareigybės paskirtis: tvarkyti gimnazijos buhalterinę apskaitą, pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai pretendentamsturėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: interneto naršykle, MS Office (Word, Excel ir kt.), elektronine dokumentų valdymo sistema;

žinoti ir gebėti tinkamai taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo įstaigos veiklą: Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą bei vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus ir kitus aktualius teisės aktus.

Privalumai: buhalterinės apskaitos biudžetinėje įstaigoje patirtis, darbo programoje „Biudžetas VS“ įgūdžiai.

Numatomas darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,1 iki 6,1 baziniu dydžiu (nuo 923,10 iki 1104,10 Eur).

Pretendentai dokumentus teikia el. būdu (per VATAR (VATIS) Prašymų teikimo modulį, skelbimo numeris 70853) 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (iki 2022 m. kovo 23 d.).

Atrankos būdas – testas (pokalbis) žodžiu.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija apie konkursą teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                 Loreta Pociuvienė