Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Ugdymo karjerai informacija

Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.

Profesinis orientavimas  =  Karjeros paslaugos, skirtos
- padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
- sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą;

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros planavimui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos mokykloje:


- Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, Karjeros diena ir t.t.)
- Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)
- Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į darbo biržą, susitikimai su profesinių mokyklų atstovais ir t.t.)

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti???


Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis
Karjeros galimybių pažinimas
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.
Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.