Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Psichologinės pagalbos gimnazijoje paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Gimnazijoje dirba Šilalės r. savivaldybės administracijos Visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. Jos pagrindinis veiklos tikslas - išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Specialioji pedagogė, logopedė Nijolė Brazauskienė (specialioji pedagogė metodininkė) ( 19 kab.), el. paštas – nbrazauskien@gmail.com

Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai mokiniams išduodami mokslo metų pradžioje. Klasės mokiniams reikalingus vadovėlius ir bibliotekos paima klasės auklėtoja. Mokyklos bibliotekininkė yra atsakinga už vadovėlių apskaitą ir išdavimą klasių auklėtojams. Už vadovėlių apskaitą ir išdavimą klasės mokiniams yra atsakingas klasės auklėtojas.

Mokyklos socialinės pedagogės darbo tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

Informacija ruošiama