Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Socialinė pagalba

Mokyklos socialinės pedagogės darbo tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

Gimnazijos socialinės pedagogės nuotoliniu būdu pasiruošusios padėti, konsultuoti, bendrauti, teikti aktualią informaciją mokiniams, mokytojams ir tėveliams. Bendraukime telefonu, elektroniniu paštu bei per TAMO dienyną.

Bendraukime!

Socialinė pedagogė Lina Ivanauskaitė-Bertašienė (pradinio ugdymo 1-4 kl. ir pagrindinio ugdymo 5-7 kl.)

El. paštas: lina.ivanauskaite.bertasiene@gmail.com

E-dienynas TAMO

Tel. 860066280

 Socialinė pedagogė Aušra Letukienė (pagrindinio ugdymo 8 kl. ir gimnazijos I-IV klasės)

El. paštas: ausra.letukiene@gmail.com

E-dienynas TAMO

Tel. 860710338


Socialinė pedagogė teikia paslaugas mokykloje:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams jį ugdyti, suprasti socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti mokinio, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieško efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini mokinių ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir ne vyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas negali.