Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Specialioji pedagogė, logopedė

Specialioji pedagogė, logopedė Nijolė Brazauskienė (specialioji pedagogė metodininkė) ( 19 kab.), el. paštas – nbrazauskien@gmail.com

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

§  Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;

§  Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;

§  Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;

§  Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti  Bendrąsias ugdymo programas,  kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;

§  Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;

§  Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;

§  Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais,  sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.

Logopedo veiklos turinys:

§  Vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

§  Teikia logopedinę pagalbą mokiniams.

§  Konsultuoja mokytojus ir tėvus mokinių kalbos ugdymo, kalbėjimo sutrikimų koregavimo klausimais.

§  Sudaro ir dirba pagal individualias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo programas.

Specialiosios pedagogės, logopedės Nijolės Brazauskienės internetiniame puslapyje ,,Specialiojo pedagogo puslapis‘‘ galima rasti naudingos informacijos ir metodinės medžagos specialiojo ugdymo klausimais.