Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

SKELBIAMAS GIMNAZIJOS APLINKOS TVARKYMO IR PRITAIKYMO POILSIUI BEI UGDYMO(SI) PROCESUI PLANO PARENGIMO KONKURSAS

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi kiti, kuriems svarbi gimnazijos dabartis ir ateitis!
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija įsikūrusi labai jaukioje Kvėdarnos miestelio vietoje. Kiekvieną dieną džiaugiamės ne tik estetiškai sutvarkytomis gimnazijos erdvėmis, bet ir gražia aplinka bei puoselėjame, saugome ją. Labai smagu, kai gimnazijos vidaus patalpas ir teritoriją giria atvykstantys svečiai, o buvę mokiniai ir mokytojai nuoširdžiai gėrisi čia įvykusiais pasikeitimais!

Džiaugdamiesi tuo, ką turime, norime tobulėti, t.y. labiau pritaikyti gimnazijos teritoriją įvairaus amžiaus mokinių prasmingo poilsio ir ugdymo(si) poreikiams: pavyzdžiui įrengti vaikų žaidimo aikšteles, gamtos klasę ar gamtos pažinimo taką, jaukaus poilsio vietas, vasaros estradą ir pan. Pailginus mokslo metus ir keičiantis oro sąlygoms (ilgėjant šiltajam laikotarpiui), pamokos vyksta labai šiltuose kabinetuose. Edukacinių erdvių įrengimas lauke sudarytų geresnes sąlygas ugdymo(si) procesą organizuoti sveikesnėje aplinkoje. 

Esame tikri, idėjų ir pasiūlymų turite kiekvienas!  

KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso tikslas: parengti  gimnazijos TERITORIJOS, kuri gali būti pritaikyta prasmingai edukacinei veiklai ir poilsiui, sutvarkymo planą.

2. Uždaviniai:

ü  efektyviau išnaudoti gimnazijos aplinkos išteklius poilsiui ir ugdymo(si) procesui;

ü  sudaryti sąlygas mokiniams daugiau judėti ir būti lauke, o šiltuoju metų laiku daugiau pamokų organizuoti ne klasėje;

ü  plėtoti patyriminį mokymą(si) ir sudaryti sąlygas mokiniams daugiau laiko mokytis ne klasėje;

ü  skatinti mokinių domėjimąsi gamta, norą joje būti, saugoti ir gražinti gimnazijos aplinką;

ü  skatinti gimnazijos bendruomenės kūrybiškumą, norą bendradarbiauti.

3. Konkurso organizatorius – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos administracija.

II. KONKURSO SĄLYGOS

4. Konkursas vyksta nuo 2020 m. gruodžio 4 d. iki gruodžio 28 d.

5. Įvairaus formato planai (ne mažesni, negu A3 lapo dydžio) pristatomi į gimnazijos raštinę arba atsiunčiami elektroniniu paštu, adresu jauniausmok@gmail.com;

6. Planai eksponuojami gimnazijos interneto svetainėje ir I aukšto fojė nuo 2021 m. sausio 4 d.

7. Geriausi darbai atrenkami 2021 m. sausio 5-6 d.

III. DARBAI IR JŲ VERTINIMAS

8. Darbai gali būti atliekami įvairia technika.

9. Plano formatas – ne mažesnis, negu A3.

10. Vieno ar grupės autorių pateikiamų planų skaičius neribojamas.

11. Planai paruošti eksponavimui: nurodytas plano autorius, klasė ir pan.

12. Planus vertina ir atrenka komisija, sudaryta iš mokinių, tėvų, mokytojų, administracijos atstovų.

13. Visi dalyviai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o 3 geriausių darbų autoriai ir aktyviausiai dalyvavusi klasė ar šeima – prizais.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Plano įgyvendinimas: gimnazijos 2021-2023 metų strateginiame plane numatomos konkrečios priemonės ir lėšos šio plano įgyvendinimui.

15. Daugiau informacijos apie konkursą suteiks direktorė Loreta Pociuvienė, tel. 8449 55415.